قبولشدگان دانشگاه علــم و صنعت تهـــران

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی
 سال قبولی
  رشته قبولی
1
پدرام   خان محمدی
1383
مهندسی هوا فضا
2
محمود   قنبرلو
1384
مهندسی صنایع
3
محسن   خطیبی
1384
مهندسی کامپیوتر
4
پدرام   زعیمی
1388
مهندسی کامپیوتر
5
پارسا   شریف زاده
1398
مهندسی هوا فضا