برنامه هفتگی یازدهم ریاضی A

ایام هفته  زنگ اول   زنگ دوم   زنگ سوم   زنگ چهارم
شنبه
محیط زیست
آمار - زارعی
حسابان
انگلیسی
 یکشنبه ادبیات
زمین شناسی
فیزیک رهدار
عربی
 دو شنبه شیمی
حسابان
دینی
فیزیک
 سه شنبه هندسه
فیزیک
آمار و احتمال
انگلیسی - نگارش
 چهار شنبه شیمی
ورزش
حسابان
تاریخ
پنجشنبه
     

                                                                               برنامه هفتگی کلاس یازدهـــم B

ایام هفته  زنگ اول   زنگ دوم   زنگ سوم   زنگ چهارم
شنبه
حسابان
انگلیسی
عربی
آمار - زارعی
 یکشنبه زمین شناسی
فیزیک
ادبیات
ورزش
 دو شنبه دینی
فیزیک
حسابان
آزمایشگاه شیمی
 سه شنبه فیزیک
هندسه
آمار - هندسه
نگارش - انگلیسی
 چهار شنبه حسابان
محیط زیست
شیمی
تاریخ
پنجشنبه
     

                                                     برنامه  هفتگی  کلاس یازدهــــم تجربی C

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ورزش
محیط زیست
انگلیسی
عربی
یکشنبه
زیست - نوروستا
ادبیات
ریاضی معدنی
فیزیک
دوشنبه
فیزیک رهدار
دینی
شیمی
تاریخ
سه شنبه
زمین شناسی
 زیست
فیزیک
زیست شناسی
چهارشنبه
ریاضی
آزمایشگاه شیمی
ریاضی
نگارش - انگلیسی
پنجشنبه
       

                                 برنامه هفتگی کلاس یازدهــم تجربی  D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ایام هفتــه
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
 شنبه
انگلیسی
ریاضی
محیط زیست
تاریخ
یکشنبه
فیزیک
زیست
عربی
ادبیات
دوشنبه
ریاضی
شیمی
فیزیک
دینی
سه شنبه
زیست
زمین شناسی
زیست
فیزیک
چهارشنبه
نگارش - انگلیسی
ریاضی
ورزش
شیمی