ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

 

 

1

 زیست شناسی

آقای مؤمنی

فوق لیسانس

25سال

 

 

 2 زمین شناسی    آقای محمد رضا زمان پور لیسانس 24 سال    
3
زیست شناسی
آقای شایان شمس
دکترا
3
   

4