ردیف
گـروه درس
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سابقه کار
1
          معارف
      موسی آذریان
        لیسانس
   26 س
2 معارف  محمد زرینی
لیسانس 30    س
3