نفرات برتر امتحانات نوبت خرداد1400 یازدهم ریاضی

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

 

پارسا  متین

Aیازدهم

 

19/89

 

 

 

اول


 

2

 

 

 

 

محمدرضا طبایی

Aیازدهم

 

19/89

 

 

اول

 

3

 

ارشان معمر

Aیازدهم

 

19/81

 

 

دوم

 

4

محمدحسین خسروی

Aیازدهم

19/72

سوم

 

1

 

عرفان رحیمی

Bیازدهم

 

20

 

 

اول


 

2

مانی صدیقی

Bیازدهم

19/63

دوم


 


3


امیرحسین عبدی

یازدهم B

19/57

 

 سوم

           

         نفرات برتر امتحانات نوبت خرداد1400  یازدهــم تجربی

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

رامتین کلانتری

Cیازدهم

20

اول

2

مبین جبارنژاد

Cیازدهم

19/73

دوم

3

رضا بابایی

Cیازدهم

19/66

سوم


     مانی دولتی
 یازدهم C
19/66
   سوم