قبول شدگان دانشگاه شریف تهران

 

دیف
 نام و نام خانوادگی
 سال قبولی
 رشته قبولی
1
حمیدرضا      صادقی
1377
مهندسی کامپیوتر
2
امید      فتاحی
1382
مهندسی صنایع
3
حامد      مقتدری
1384
مهندسی  مکانیک
4
حامــد      امید
1385
مهندسی مواد
5
رضا       بکتاش
1386
علوم کامپیوتر
6
امیرحسین  ریحانی زاده
1393
مهندسی عمران
7
حسین    حیدری
1393
مهندسی فیزیک
8
سینا   فرامرزی
1400
مهندسی مواد