ریف

 

 

گروه ادبیات

نام و نام خانوادگی

سابقه کار

مدرک

 پایه

1

 مازیارشهبازی

24 سال

دکترا

دوازدهم

2

مظاهر کیان
30 سال
لیسانس
یازدهم

3

جمشیداسماعیلی

15سال

فوق لیسانس

دهم و یازدهم