ریف

 

 

گروه ادبیات

نام و نام خانوادگی

سابقه کار

مدرک

 پایه

1

 فریدون کوره ای

24 سال

دکترا

دوازدهم

2

مظاهر کیان
30 سال
لیسانس
یازدهم

3

مظاهر کیان

30سال

لیسانس

دهم