برنامه درسی تابستان 98سال دوازدهم

                                              تاریخ شروع کلاسها 98/4/15

 

                                                  دوازدهمریاضی فیزیک A

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
شیمی
حسابان
عربی
یکشنبه
هندسه شیمی
گسسته

دوشنبه
فیزیک
ادبیات
شیمی
 
سه شنبه
فیزیک
هندسه
مشاوره

چهارشنبه
حسابان
فیزیک
حسابان

                                            دوازدهمریاضی فیزیک B

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
حسابان
شیمی
حسابان 

یکشنبه
عربی
هندسه
شیمی

دوشنبه
شیمی فیزیک
مشاوره

سه شنبه
کسسته فیزیک هندسه
چهارشنبه
فیزیک
حسابان
ادبیات

                                                  دوازدهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ریاضی ریاضی شیمی  
یک شنبه
شیمی عربی مشاوره

دو شنبه
ادبیات
شیمی فیزیک
 
سه شنبه
زیست
زیست
فیزیک
 
چهارشنبه
زیست
ریاضی
فیزیک