برنامه های اردوی دانش آموزان در طول سال تحصیلی

                                     دبیرستان غیر دولتی دکتر معین

   - برنامه اردوی علمی و تفریحی دانش آموزان برتر  سال دوازدهم ریاضی و تجربی با موافقت انجمن و شورای دبیرستان در صورت دریافت موافقت اداره متبوع به اطلاع دانش آموزان و اولیای گرامی خواهد رسید.

                            اردوی سال دهــــم و یازدهم ریاضی و تجربی

 با توجه به مصوبه دبیرستان مبنی بر اجرای اردوی بعد از امتحانات مستمر دوم مقرر گردید روز چهارشنبه 98/2/4اردوی تفریحی دانش آموزان برتر امتحانات مستمر دوم به مدت یکروز به مقصد اردوگاه ایثار واقع در کردان کرج از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر انجام شود . دانش آموزان لوازم شخصی هراه داشته باشند و مسولیت حفظ و نگهداری لوازم به عهده ی دانش آموز می باشد .