قبولشدگان دانشگاه خواجه نصیر تهــران

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
سال قبولی
 رشته قبولی
1
فرهاد   توحیدی
1388
مهندسی هفت
2
محمد   بیک زاده
1388
مهندسی صنایع
3
نیکبار   پیشقدم
1388
مهندسی صنایع
4
پوریا   رضایی
1391
مهندسی صنایع
5
محمدحسین امیری
1393
مهندسی کامپیوتر
6
رضا   بابایی
1395
مهندسی مکانیک
7
مهرداد   قنبری
1395
مهندسی صنایع
8
علی   معینی
1397
ریاضیات محض
9
مرتضی   امیدی
1400
مهندسی هوا فضا