برنامه  هفتگی  کلاس دهم ریاضی فیزیک

روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ریاضی
شیمی
ریاضی
دینی
یک شنبه
ادبیات فارسی
فیزیک
ورزش فیزیک
دوشنبه
ادبیات
ریاضی
عربی
دفاعی
سه شنبه
فیزیک
انگلیسی
جغرافیا
شیمی -دفاعی
چهارشنبه
دفاعی - انگلیسی
هندسه
نگارش
شیمی
پنجشنبه
     

    
                                           برنامه  هفتگی  کلاس دهم ریاضی فیزیک  B
 
روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
        شیمی
    ریاضی - فلاح
              دینی
      آزمایشگاه   دفاعی
یک شنبه
    فیزیک - انصاری
         هندسه
              فیزیک
          جغرافیا
دوشنبه
ریاضی
عربی
ریاضی
دینی
سه شنبه
انگلیسی
فیزیک
نگارش
شیمی دفاعی
چهارشنبه
ادبیات
دفاعی انگلیسی
شیمی
هندسه
پنجشنبه

                                     برنامه هفتگی کلاس دهم تجربی c
 
ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ریاضی -علیزاده
دینی
ریاضی
شیمی
یکشنبه
زیست
فیزیک منیعی
تفکر- زیست
فیزیک
دوشنبه
عربی
ریاضی
ادبیات
آزمایشگاه دفاعی
سه شنبه
فیزیک
زیسیت
ورزش
جغرافیا
چهارشنبه
شیمی
نگارش
انگلیسی
دفاعی انگلیسی
پنجشنبه
   

                                               برنامه هفتگی دهـــم تجربی D

 

یام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
دینی
ریاضی - علیزاده
شیمی
آزمایشگاه دفاعی
یکشنبه
فیزیک منیعی
زیست
فیزیک
زیست
دوشنبه
ریاضی
نگارش
ریاضی
عربی
سه شنبه
زیست
فیزیک
انگلیسی
ادبیات
چهارشنبه
ورزش
شیمی
جغرافیا
انگلیسی دفاعی
پنجشنبه