کادر اداری دبیرستان غیردولتی دکتر معین

 

کپی, unavailable
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سابقه کار
سابقه مدیریت
سایر توضیحات
عکس
1
ابراهیم ترابی 
مدیر
فوق لیسانس
ادبیات
35 سال
30 سال
مؤسس
 
2
حاج حسن بختیاری 

مؤسس
و مسئول امور مالی
لیسانس
ریاضیات
دبیر بازنشسته
---
مؤسس

 
3
محمود ترابی

معاون تربیت بدنی
لیسانس
تربیت بدنی 
30 سال
---
---
 
4
مسعود شاهکوهی
معاون آموزشی
فوق دیپلم
فنی
دبیر بازنشسته
---
---
 
5
منوچهر  آذر نیا
معاون آموزشی
فوق دیپلم
گرافیک
دبیر بازنشسته
---
---
 
6
محمود حریفی
معاون پژوهشی
لیسانس
ادبیات
دبیر بازنشسته
---
---
 
7
 
 
 
 
 
-
 
 
 8
   یزدان  بهرامی
مشــاور
 لیسانس
روانشناسی
 دبیربازنشسته
---
---

9                     

10 رضا عسگری مشاور لیسانس پرتو پزشکی 10 سال    
کپی, unavailable