نتایج قبولی دانش آموزان سال دوازدهم خرداد 1400 طبق گزارش 20 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج

 

ردیف
نام دبیرستان
 تعداد شرکت کننده
 میانگین نمره درس
 درصـــد قبولی
    1
  دکتــــر معین
             57
        14/15
     90/87        
    2
       البـــرز
             95
        14/01
      86/83
    3
       مهـر اول
             147
        13/97
      85/69
    4
      رشــد نـو
             77
        13/53
      80/7
    5
      پارسیان
             15
        13/6
      77/92
    6
      سترگ
             9
        12/34
      77/38
    7
      خیام
             44
        12/54
      75/76
    8
     سلام البرز
             46
        12/6
      74/78
    9
 پژوهندگان علم
             43
        11/63
      65/95
    10
 دانش انتخـاب
             83
        10/74
      61/56
   11
      ارشاد
             32
        10/74
      61/07
   12
   اندیشه برنا
             12
        10/54
      60/17
   13
 حکیم جعـفری
             18
        10/26
       58/92
   14
 اندیشمندان جوان
             20
        10/35
       53/54
   15
 دانشگاه آزاد سما
             40
        9/89
       53/02
   16
    استقـلال
             8
         9/5
         50
   17
 شهید بهشتی
             26
         9/26
       49/42
   18
    فضیلت
             29
         9/22
        48/93
   19
    افتخار
             31
         9/51
        46/15
    20
     کلهــر
             34
         8/91
        43/46