قبولی چشمگیر دانش آموزان پیش دانشگاهی دکتر معین در دانشگاههای سراسر کشور  شهریور 92


رديف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی در دانشگاه

  شهر

1
محمد جواد - بهـمنی
مهندسی  عمران
امیر کبیر تهران
2
شهـاب - رفیعـی
مهندسی  عمران
تهران
3
امیر محمد - برنقوری
مهندسی  عمران
تهران
4
حسین - رضایی
مهندسی مکانیک
تهران
5
سیـد حسام الدین - دشتی
مهندسی صنایع
تهران
6
امیـرحسین - خلقـی
مهندسی نفت
تهران
 7
فـرهاد - کره بندی
مهندسی کامپیوتر
تهران
8
رضـا - آجـدانـی
مهندسی صنایع
قزوین
9
علی - زمانی
 مهندسی برق و الکترونیک
قزوین
10
علـی - مهـر پور
 مهندسی نقشه برداری
قزوین
11
پیمان - تکـلو
مهندسی  عمران
قزوین
12
مهــرداد - سمیاری
مهندسی معماری
قزوین
13
نوید - عسگر خانی
مهندسی برق قدرت
قزوین
14
مهـیار - معززی
مهندسی شهر سازی
قزوین
15
محمد رضا - گلی بوشهری
مهندسی کامپیوتر
قزوین
16
علیرضا - دهقانی
مهندسی  عمران
قزوین
17
مهــدی - افــرا
مهندسی کامپیوتر
قزوین
18
رامین - ویســه
مهندسی  عمران
زنجان
19
علی - شکاری
حسابداری
زنجان
20
سعید - شریفیان
مهندسی مکانیک
زنجان
21
کورش - چایچی
مهندسی معدن
تبریز
22
علیرضا - فرهادی
مهندسی  عمران
دانشگاه ارومیه
23
محمد - هاشمی
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه ارومیه


24
حسین - گـرانفـر
  مهندسی برق مخابرات
سمنان
25
محمد احسان - توکلی
مهندسی متالوژی
سمنان
26
محمدرضا - سلطان محمدی
مهندسی معدن
دانشگاه شاهرود
27
مهدی - استاد اکبر نیا
مهندسی  عمران
ابهر
28
رضا - صفایی
مهندسی مکانیک
دانشگاه بابل
29
علیرضا - زر
مهندسی پزشکی
رامسر
30
محبعلی - سیف ا... زاده
مهندسی  عمران
کرج
31
علی - نجفی
مهندسی مکانیک
کرج
32
هومان - گنجعلی
مهندسی  عمران
کرج
33
پوریا - بهاری
مهندسی  عمران
کرج
34
محمد رضا - زارع
مهندسی صنایع
کرج
35
علی - یزدان جویی
مهندسی  عمران
کرج
36
امین - شمیل زاده
مهندسی برق
کرج