ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی

سابقه کار

پایه

1

 

 

 

 

ریاضیـات

 

 

محمد علیزاده

لیسانس

 ریاضیات

19 سال

دهم

2

حسین فتحی
دکترا
ریاضیات
30
دهم
  تبریزچی
فوق لیسانس
ریاضیات
5
دهم

3

حمید  معدنی

فوق لیسانس

ریاضیات

12

یازدهم و دوازدهم

4

اقبال زارعی

فوق لیسانس

ریاضیات

27 سال

یازدهم

5

ناصر دین پرور

لیسانس

ریاضیات

27 سال

 دوازدهم
         

6

صادق سلیمیان

لیسانس

ریاضیات

36 سال

یازدهم و دوازدهم

7