برنامه امتحانات  مستمر اردیبهشت 1400  

                                        دبیرستان  غیر دولتی دکتر معین

 

ایام هفته

تاریخ

دهم2بعد از ظهر

یازدهم2بعدازظهر

دوازدهم12ظهر