برنامه امتحانات  مستمر آبان 1400  

                                        دبیرستان  غیر دولتی دکتر معین

 

ایام هفته

تاریخ

دهم 12 ظهر

یازدهم12ظهر

دوازدهم12ظهر

شنبه

1400/8/1هندسه 

          شنبه

     1400/8/8          حسابان

      یک شنبه

     1400/8/9             ریاضی

        شنبه

      1400/8/15 فیزیک

       یک شنبه

      1400/8/16            فیزیک

      چهار شنبه

   1400/8/19             زبان خارجه

شنبه 

 1400/8/22گسسته

 یک شنبه

1400/8/23زیست شناسی

پنج شنبه

 1400/8/27دینی

شنبه

1400/8/29شیمی

یک شنبه

1400/8/30شیمی

یک شنبه

1400/9/7ادبیات