کمیته انضباطـی دبیرستان غیر دولتی دکتر معین ناحیه 3 کرج استان البــرز 

    1- موازین انضباطی و اخـلاقی را مراعات کنید ، قبل از اینکه به شما تذکر شفاهی داده شود .

     2- به تذکــر شفاهـی توجـه کنید ، قبل از اینـکه مورد تذکـر کتبـی قـرار گیـریـد .

    3 - تذکـتر کتبـی را جـدی بگیـریـد ، قبل از اینـکه از شما تعـهـد نامه کتـبی گرفتــه شـود .

    4- بـه تـعـهـد نامـه خـود پایـبند باشیــد ، قبل از اینـکه بـرای شمـا در کمیـتـه انضبـاطی رأی صـادر گـــردد .

   ارتقتای سطــح دانش ، فــرهنـگ و اخـلاق جامعـه نیازمنـد هـــــم فکــری و هـــم یاری همـــگانـی است .