ردیف
گـروه درس
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سابقه کار
1

عـربـی
آقای شعبانی
فوق لیسانس 30
2
آقای رضایی
فوق لیسانس
30
3
       آقای معصومی
     فوق لیسانس
24