اصول و اهداف آموزشي دبيرستان


1- تشويق دانش‌آموزان موفق در پايان هر مرحله امتحاني و كمك به دانش‌آموزان كم كار

2- كنترل بر حضور و غياب دانش‌آموزان و هماهنگي با اولياء دانش آموز غايب در پايان مراسم صبحگاهي

3- هماهنگي با دبيران جهت استفاده از وسايل كمك آموزشي و آزمايشگاهي و مجلات رشد براي تدريس در كلاس

4- ثبت نمرات كلاسي روزانه و ماهانه در دفتر نمرات دبيرستان و بررسي كيفيت تدريس دبيران و تلاش دانش‌آموزان

5- برنامه ريزي و ثبت نام كلاسهاي تقويتي- جبراني براي ترم تابستان جهت استفاده مطلوب از تابستان براي دانش‌آموزان

6- اعلان نمرات درسي و انضباطي و درج آن در پرونده دانش‌آموزي جهت اطلاع اولياي دانش‌آموزان در پايان هر مرحله امتحاني

7- هماهنگي در برگزاري آزمونهاي تستي در پايان هر 45 روز و تقسيم بندي كتابها توسط دبيرستان و اعلان آنها به دبيران جهت هماهنگي با امتحانات تستي

8- شركت نماينده دانش‌آموزان در تنظيم برنامه‌هاي درسي و امتحاني دبيرستان و كمك از دانش‌آموزان فعال

9- تشكيل شوراي اداري در پايان هر ماه و بررسي مسائل اخلاقي و انضباطي دبيرستان و مسائل آموزشي دانش‌آموزان و پيگيري اجراي آيين نامه‌هاي آموزشي و انضباطي دبيرستان

10- برنامه‌ريزي و اطلاع به دانش‌آموزان و برگزاري امتحانات ميان ترم كليه دروس بصورت كتبي در پايان هر 45 روز و دعوت از اوليا و اعلام نتايج به آنان

11 - برقراری سیستـم تلفن گویا: نمرات دانش آموزان توسط دبیران مربوطه در لیست کلاسی ثبت شده و توسط معاونت فناوری درسیستم گویا نصب میشود و اولیای محترم می توانند با شماره تلفن 34208239 ضمن  وارد نمودن کد گویا و رمز عبور که اول سال به آنها تحویل گردیده است از ساعت 14 لغایت 22 از وضعیت نمرات درسی فرزندان خود آگاه شوند .