نفرات برتر امتحانات نوبت خرداد 1400 سال دوازدهم ریاضی فیزیک

    

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

1 

 

 

 

دوازدهم

A

19/86

اول

 

2


دوازدهم

A

19/74

دوم

 

3


دوازدهم

A

19/46

سوم

 

4

معراج دلشاد

 

 

دوازدهم

B

19/86

اول

 

5


دوازدهم

B

19/73

دوم

 

6


دوازدهم

B

19/59

سوم

 

       نفرات برتر امتحانات نوبت خـرداد 1400 سال دوازدهــم تجــربی

 

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس معدل رتبه در کلاس
 1    12 - C 19/84 اول

 2    12 - C 19/78 دوم
 
 3    12 - C 19/62 سوم