قبولی دانش اموزان دبیرستان دکتر معین در دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حامد مقتدری مهندسی مکانیک
امید  فتاحی مهندسی صنایع
حامد امید مهندسی متالوژی مواد
رضا بکتاش علوم کامپیوتر
امیرحسین ریحانی زاده مهندسی عمران
حسین حیدری فیزیک
اشکان جانگذار مهندسی کامپیوتر