دانش آموزان عزیز برای آگاهی از وضعیت دبیرستان و درسی هر پایه جداگانه  به تلگرام دبیرستان مراجعه نمائید.

با تشکر : دبیرستان دکتر معین 1398/12/14