ردیف گروه درسی نام نام خانوادگی مدرکتحصیلی سابق تدریس  پایه
1 شیمی آقای بروجردیان لیسانس 30 دهم
2 شیمی آقای افشار لیسانس 5 یازدهم
3 شیمی آقای قربانی  فوق لیسانس 15 دوازدهم