برنامه  هفتگی کلاس یازدهم تجربی   تابستان 98


روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
 
یک شنبه
زیست شناسی آقای نوروستا
 

زیست شناسی

آقای نوروستا 

 

 

 

دوشنبه
 ریاضی
آقای فلاح

ریاضی

آقای فلاح

 

 

 
سه شنبه
فیزیک
آقای رهدار

فیزیک 

آقای رهدار

 
 
 
 
   


 

 
 
 
 

 
        

                                                       برنامه  هفتگی کلاس یازدهم ریاضی فیزک  تابستان 98


روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
 
 
   

یک شنبه
 
     
دوشنبه
ریاضی آقای معدنی

ریاضی

آقای معدنی

 

 
سه شنبه
 فیزیک
آقای منیعی

فیزیک-

آقای منیعی 

هندسه

آقای دین پرور

 
 
       
 
                                         برنامه هفتگی دانش آموزان ورودی دهم  تابستان 97  
 
 
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
          
یکشنبه     زیست شناسی تجربی  
دوشنبه

ریاضی

آقای علیزاده

ریاضی

آقای علیزاده

   
سه شنبه

 فیزیک

آقای انصاری

فیزیک

آقای انصاری