دوازدهم ریاضی A
 
 
ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
شیمی
 
قربانی
حسابان
 
سلیمیان
شیمی
 
قربانی
 
یک شنبه
حسابان
 
سلیمیان
ادبیات
 
شهبازی
ورزش
 
ترابی
نگارش
 
شهبازی
دوشنبه
فیزیک
 
مهرابی
عربی
 
معصومی
فیزیک
 
مهرابی
انگلیسی
 
سوداگری
سه شنبه
هندسه
 
دین پرور
گسسته
 
دین پرور
شیمی
 
قربانی
 
چهارشنبه
انگلیسی
 
سوداگری
فیزیک
 
مهرابی
حسابان
 
سلیمیان
 
پنج شنبه
گسسته
 
دین پرور
هندسه
 
دین پرور
دینی
 
آذریان
 
 
 
 
 
 
 
 
دوازدهــم تجربی
 
 
ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ورزش
 
ترابی
شیمی
 
قربانی
 
 
یک شنبه
ادبیات
 
شهبازی
ریاضی
 
معدنی
نگارش
 
شهبازی
 
دوشنبه
عربی
 
معصومی
فیزیک
 
مهرابی
زیست شناسی
 
شمس
انگلیسی
 
سوداگری
سه شنبه
ریاضی
 
معدنی
شیمی
 
قربانی
ریاضی
 
معدنی
شیمی
 
قربانی
چهارشنبه
فیزیک
 
مهرابی
انگلیسی
 
سوداگری
فیزیک
 
مهرابی
 
پنج شنبه
زیست شناسی
 
شمس
زیست شناسی
 
شمس
دینی
 
آذریان
-