برنامه  هفتگی کلاس دوازدهـــم ریاضی فیزیکA

روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
شیمی
حسابان

شیمی

حسابان
یک شنبه
انگلیسی
هندسه

انگلیسی

           عربی
    

دوشنبه
فیزیک

ادبیات

 
فیزیک

نگارش
 
سه شنبه
هندسه

شیمی

هندسه

دینی
چهارشنبه
اجتماعی

فیزیک
       
حسابان

          ورزش
                
         
 
 
        
                                   برنامه  هفتگی کلاس دوازدهـــم ریاضی فیزیکB
 
روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ورزش

شیمی

حسابان

شیمی
یک شنبه
هندسه

انگلیسی

عربی

          دینی
دوشنبه
ادبیات

فیزیک

 
     نگارش
      
  انگلیسی
سه شنبه
شیمی

هندسه

اجتماعی

         هندسه
چهارشنبه
فیزیک

 
حسابانی

فیزیک

         حسابان
   
         
 
 
                                           برنامه  هفتگی کلاس دوازدهـــم تجربی C

روز
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
ریاضی
شیمی

 
ریاضی
 
                   شیمی
یک شنبه
ورزش
انگلیسی
عربی
  
             دینی
دوشنبه
ادبیات

فیزیک

 
      نگارش
       
      
انگلیسی

سه شنبه
شیمی

ریاضی


زیست

            زیست
          
چهارشنبه
فیزیک

 
زیست

فیزیک

       اجتماعی